PIRKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui perkant svetainėje “bombadealma.lt”, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su taisyklėmis ir su jomis sutinka. Tai šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “bombadealma.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis šio skyriaus 4 punktu, jis turi teisę pirkti prekes “bombadealma.lt” internetinėje parduotuvėje
 4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
 • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai;

 

II. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog šio skyriaus 1 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “bombadealma.lt” tinkamos elektroninės prekybos vykdymo tikslu.
  3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą adresu love@bombadealma.lt.
  5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “bombadealma.lt”, Pardavėjo tiesioginės rinkodaros ir tinkamos elektroninės prekybos vykdymo tikslu. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  6. Remiantis Taisyklių IX skyriaus 2 punktu, Pardavėjo ar Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

 

III. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
  2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma “bombadealma.lt” internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

IV. PIRKĖJO TEISĖS

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes “bombadealma.lt” internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  2. Vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis Pardavėjo ir Pirkėjo teisinius santykius, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su “bombadealma.lt” internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos.
  3. Taisyklių šio skyriaus 2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė buvo brokuota. Pagal LR įstatymą parfumerijos ir kosmetikos priemonės nėra keičiamos ir pinigai nėra grąžinami. Tačiau visais atvejais susijusiais su prekių grąžinimu ir/ar keitimu prašome susiekti šiais kontaktais: love@bombadealma.lt +370 698 70814. 

 

V. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3. Pirkėjas, naudodamasis “bombadealma.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

VI. PARDAVĖJO TEISĖS

  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 14 (keturiolika) darbo dienų.

 

VII. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės “bombadealma.lt” teikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių II skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu IX Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

VIII. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
  2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiais būdais: mokėjimas kreditine banko kortele; apmokėjimas naudojantis Paypal mokėjimų sistema; apmokėjimas banko pavedimu arba mokėjimas grynaisiais kurjeriui prekių pristatymo metu.
  3. Užsakymas vykdomas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas tik gavus apmokėjimą už prekes.

 

IX. PREKIŲ PRISTATYMAS

  1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš nurodytų prekių pristatymo būdų.
  2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
 • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir įgaliotam darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
 • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 • Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

X. PREKIŲ KOKYBĖ

  1. Kiekvienos “bombadealma.lt” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

XI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis.
  2. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją IV skyriaus 2 punkte numatyta tvarka.
  3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  • prekė yra nekokybiška, kitu atveju pagal LR įstatymus kosmetikos priemonės nėra keičiamos ir/ar grąžinamos, tačiau kiekvienas atvejis gali būti sprendžiamas, todėl esant nepatenkintam preke prašau susiekti su mumis love@bombadealma.lt, +370 698 70814. 
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame Taisyklių skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  • Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą per 7 darbo dienas.

 

XII. ATSAKOMYBĖ

  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei “bombadealma.lt” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.